Ispitivanje tehničkih materijala

4. Ispitivanja radi utvrđivanja greški u materijalu

Nazad Napred
4.1. Ispitivanje penetranskim kapljevinama (Liquid Penetrant Testing)