Ispitivanje tehničkih materijala

1. Uvod

  Napred

Ispitivanje tehničkih materijala je od velikog značaja jer na temelju njih se mnogo lakše mogu ispravno odabrati materijali za izradu elemenata proizvoda.

Svojstva materijala bitno ovise o načinu izrade i prerade materijala pri čemui se pojavljuju greške u materijalu u procesu taljenja, tijekom prerade i tijekom rada (eksploatacije).